ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟรดเดอรื11 สฟฟ.ศรีสะเกษ
1.รื้อถอนเสาแรงสูง
2.เปลี่ยน / พาดสายแรงสูง
16/10/2563 08:00
16/10/2563 17:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045ื644335
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด