ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านตะกุย รหัส SAM10F-24
ปักเสา 12 เมตร 4 ต้น รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 100 kva และติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 kva 1 เครื่อง
05/02/2562 09:00
28/02/2562 16:30
กฟอ.ศีขรภูมิ
0902792185
อาทิตย์ สมยา