ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ช่วงบริเวณถนน ตรัง-กันตัง
บริเวณทางแยกเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง จนสุดปลายสายรวมทางแยกซ้ายทาง-ขวาทางทั้งหมด
27/07/2560 09:00
27/07/2560 16:00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ตรัง
075-581191
ชวิษฏ์ บุญอนันต์
ลำดับคำอธิบายดาวน์โหลด