ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เกษตรท่าโป่งแดง - บ้านห้วยเสื่อเฒ่า
ดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ใกล้แนวสาย ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ ศูนย์ข้อมูลบ้านที่โป่งแดง เรื่อนประทับแรมท่าโป่งแดง ธนคารฝืน ประมงท่าโป่งแดง บ้านห้วยเสือฒ่า ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564
05/06/2564 09:00
05/06/2564 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน