ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
UDC02R-02 ถึง DDE บ.เพีย(สะพานบ.ผักกาดย่า)
ปักเสาขนาด 12 เมตร พร้อมอุปกร์ประกอบ จำนวน 1 ต้น
26/03/2563 09:00
26/03/2563 12:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ