ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านดอนม่วง(ฝั่งสนามบิน),บ้านนามน,บ้านดงสว่าง,บ้านหนองปลาดุก,บ้านพระยอดเมืองขวาง(ฝั่งค่ายพระยอดเมืองขวาง),บ้านเทพนม,บ้านสุขเจริญ,บ้านหนองเดิ่น,บ้านนาโพธิ์(ฝั่งตลาดบ้านนาโพธิ์)
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาพาดสายบริเวณบ้านดอนม่วง(ฝั่งสนามบิน)- ค่ายพระยอดเมืองขวาง ถนนนครพนม-กุสุมาลย์ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
27/04/2563 09:00
27/04/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด