ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนเทศาประดิษฐ์ ซอยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนนเทศาประดิษฐ์ ( ซอยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
06/10/2563 08:00
06/10/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา ปู่บุตรชา
ลำดับดาวน์โหลด