ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า สฟฟ.ศรีเชียงใหม่
แก้ไขจุดร้อน Riser Pole F2 กับ Recloser 2R
15/02/2561 09:00
15/02/2561 12:00
กฟจ.หนองคาย
0929235662
มงคลชัย ทองเปี่ยม
ลำดับดาวน์โหลด
1จุดร้อน