ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ บ.เพ็ก ต.หนองหว้า อ.เบ็ญจลักษ์
ปลดฮอทไลน์ ไลน์บ.เพ็ก เพื่อทำการปักเสาขนาด12.20 ม. รื้อถอนเสา 12 ม. และพาดสายแรงสูง
13/02/2562 09:00
13/02/2562 16:00
กฟอ.กันทรลักษ์
045661394, 0933244617
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด