ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ บริเวณรักกันรีสอร์ท
เพื่อทำการตัดต้นไม้,กิง่ไม้และเถาวัลย์
25/11/2564 09:00
25/11/2564 12:00
กฟจ.นครสวรรค์
056224994
กัมปนาท ไทยบุญเรือง
ลำดับดาวน์โหลด