ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ.ทุ่งเจ้า อ.พญาเม็งราย
งานดับไฟย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ.ทุ่งเจ้า อ.พญาเม็งราย
09/07/2565 09:00
09/07/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด