ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสา SP เป็น DDE จำนวน 1 จุด ติดตั้ง SF6 จำนวน 1 ชุด ไลน์ F09 SBR บ้านห้วยหมาก ต.ผานกเค้า
อ.ภูกระดึง จ.เลย
20/08/2562 09:00
20/08/2562 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด