ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโรงเรียนบ้านกะหลิม ถึง โรงแรมยูเซ็นมายา ถนนกมลา-ป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
- บริเวณโรงเรียนบ้านกะหลิม ถึง โรงแรมยูเซ็นมายา ถนนกมลา-ป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.
ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด
เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน
เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทรศัพท์ 076-345574
13/06/2562 09:00
13/06/2562 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076-345574
จเร รักษกาญจน์