ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.สบเมย
ย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ และตัดไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
15/10/2564 09:00
15/10/2564 16:00
กฟอ.สบเมย
053687099
ภาณุเดช เดชเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศการไฟฟ้า