ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เลยโรงงานน้ำตาลนครเพชร ถึง ก่อนโรงเรียนคณฑีพิทยาคม
ย้ายอุปกรณ์โหลดเบรกสวิตซ์ SF 6 KPB 01VS - 06 เลยโรงงานน้ำตาลเนื่องจากผู้ใช้ไฟต้องการพื้นทีี่สร้างตลาดนัด
11/11/2562 09:00
11/11/2562 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055 - 711181 , 055 - 716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด