ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าลาน จะทำการดับไฟตั้งแต่ 09.00 น. - 12.00 น. และต.ไชยวัฒนา ดับไฟ 2 ช่วงเวลา เพื่อปลดอุปกรณ์ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเวลา 11.30-12.00 น.
ผู้รับเหมาสร้างสะพานปฏิบัติงานซ่อมแซม
หัวสะพานลำน้ำปัวที่ชำรุด บรืเวณบ้านป่าลาน ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน
13/11/2562 09:00
13/11/2562 12:00
กฟอ.ปัว
054791248
ณัฐภัทร เอี่ยมอุดม
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดแนบ