ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกสะอาด บ้านศรีบูรพา ประปาห้วยหลวง ต.โคกสะอาด
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
28/04/2565 09:00
28/04/2565 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด