ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามโรงพักนิคม
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
17/01/2562 11:00
17/01/2562 12:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด