ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลยุหว่า,ตำบลบ้านแม,ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ต.ยุหว่า ได้แก่ บ.อุเม็ง(หางบ้านบางส่วน),บ.กิ่วแลหลวง,บ.หนองหวาย ม.3,
บ.ดอนตัน(โซนวัดกู่คำบางส่วน)
ต.บ้านแม ได้แก่ บ.กิ่วแลน้อย ม.10
ต.น้ำบ่อหลวง ได้แก่ บ.โรงวัว(บางส่วน),บ.น้ำบ่อหลวง,บ.แพะสันใหม่,บ.จอมแจ้ง,บ.หนองห้า,บ.หนองไหว,บ.หัวฝาย,บ.ห้วยโท้ง,บ.ต้นแก้ว,บ.สันเหนือ,
บ.หนองหวาย ม.11
ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท CHM เชียงใหม่โฮลดิ้ง

ไฟดับช่วงเวลาตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น.ต.บ้านแม ได้แก่ บ.เหมืองฟู,บ.เด่น,บ.ท่าโป่ง,บ.ฉิมพลี,บ.สัน,บ.ร้องขุ้ม,บ.แม,
บ.เจดีย์เนิ้ง
ต.ดอนเปา อ.แม่วาง ได้แก่ บ.ทุ่งศาลา,บ.สันปูเลย,บ.ห้วยแก้ว
ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ได้แก่ บริษัทดรุณฟาร์ม
18/12/2564 08:30
18/12/2564 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300 และ 053-489365
ยุทธการ แสงเขื่อนแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด