ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยนาใหญ่ ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก (Soi nayai, Chaofa west Rd.)
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลฉลอง จะปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ ซอยนาใหญ่ ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ซึ่งในการนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซอยนาใหญ่ ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก โดยมีกำหนดงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for high voltage distribution improvement in Soi Nayai Chaofa-west Rd. On 17th may 2019 from 09.00 a.m. to 04.30 p.m.
17/05/2562 09:00
17/05/2562 16:30
กฟต.ฉลอง
076-521-191 (วันและเวลาราชการ) / 076-521-099 (ตลอด 24 ชม.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลฉลอง
ลำดับดาวน์โหลด