ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านไผ่ขุย ถึงบ้านโคกหม้อ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพาดสายแรงสูงใหม่
28/11/2562 08:30
28/11/2562 16:30
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด