ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนนสุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข401) ฝั่งซ้ายมือขาเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บริเวณบ้านคลองวัว ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง สะพานท่าทองไหม่ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ไขสายแรงสูงและซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย
23/05/2562 09:00
23/05/2562 13:30
กฟอ.กาญจนดิษฐ์
077-379-397 077-379-021
ภูศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์