ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสายเลี่ยงเมืองหน้าจุดก่อสร้าง สฟฟ.กพ.2ไลน์ Feeder 3 ปักเสา 14.30 ม. จำนวน 4 ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์หัวเสา
ปักเสา Riser Pole กำหนด Feeder สฟฟ.กพ.2
15/02/2561 09:00
15/02/2561 16:30
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 055-716711
อลงกรณ์ ยุพา
ลำดับดาวน์โหลด