ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดบ้านบน ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณ หน้าวัดบ้านบน ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้า และลดปัญหาการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ดังนั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี ขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ใน วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.30 น. บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านบน , หมู่ที่ 2 บ้านม่วงหัก ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป
29/05/2562 09:00
29/05/2562 16:30
กฟอ.พยุหะคีรี
056341225,056341111
ธีระพัฒน์ สุจริตจันทร์