ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
(ริมคลองพระยาบรรลือ) ม.8,11 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทำการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง
20/02/2562 09:00
20/02/2562 16:00
กฟต.บางหลวง
034-300622
วิวัฒน์ วงศ์ศรี
ลำดับดาวน์โหลด