ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหัวขัว ต.กุดดุ๋ ฮ.โนนสัง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายไฟเพิ่มมากขึ้น
31/05/2562 09:00
31/05/2562 16:00
กฟจ.หนองบัวลำภู
0816629724
นรวี ทิพย์เนตร
ลำดับดาวน์โหลด