ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านลาดปลาเค้า บ้านวังตะโงน บ้านวังสีกองทีใช้ไฟจากลาดปลาเค้า
ปักเสา เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสายหุ้มฉนวน
02/02/2563 08:00
02/02/2563 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด