ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
KNI1R-01 บ้านสร้างถ่อ-บ้านธาตุน้อย-บ้านค้อทอง
ปักเสาแซมไลน์ บ้านธาตุน้อย ตำบลธาตุน้อย
26/11/2563 09:00
26/11/2563 17:00
สนง.เขต ฉ2 อุบล
045-223021
สรศักดิ์ ศรีโสภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟปักเสาแซมไลน์