ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหารยาว กม.24
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดต้นไม้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน พุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ บ้านหารยาว โรงอิฐท่าม่วง ถึงบริเวณโรงเรียนบ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้หาก การไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟฟ้าทันที ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
17/11/2564 09:00
17/11/2564 17:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟบ้านหารยาว