ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองจำปา
ปรับปรุงระบบจำหน่าบเเรงต่ำ
29/10/2563 08:00
29/10/2563 17:00
กฟอ.นางรอง
0817903848
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ