ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก BUA1S-15/1 ถึง BUA1S-17และ Dissชค. ก่อนโรงงานซันนี่เวย์
ดับไฟปฏิบัติงานรื้อถอนเสาแรงสูง
พื้นที่ดับไฟ
1. ดับทั้งวัน
- โรงเรียนเทคโนโลยีโซ่พิสัย , โรงเรียนบ้านคำแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำแวง , บ้านคำแก้ว (คุ้มโรงเรียน) เจ้าของกิจการ ปั๊มน้ำมัน (บ้านคำแวง)
2. ดับไฟ 2 ช่วงเวลา
- บ้านดอนเสียด , บ้านหนองโด , บริษัท ซันนี่เวย์ รับเบอร์ จำกัด
18/08/2563 07:00
18/08/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0650263703
นายเพชราวุธ โพชราช
ลำดับดาวน์โหลด