ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่ตำบลหาดอาษา,โพนางดำออก ตั้งแต่วัดยางศรีเจริญถึงวัดไผ่ล้อม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 5 และวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.30 น.
05/02/2563 09:00
05/02/2563 15:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 5-6 ก.พ.2563