ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโรงเรียนวารินชำราบ ถึง หน้าโรงเรียนบ้านกุดเป่ง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
08/01/2562 09:00
08/01/2562 16:00
กฟอ.วารินชำราบ
045-396055
ณฐญุตม์ ไชยโกฎิ
ลำดับดาวน์โหลด