ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีไฟฟ้าทุ่งใหญ่ ถึง บ้านควนลำภู , สถานีไฟฟ้าทุ่งใหญ่ ถึง บ้านหนองดี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายและตัดต้นไม้ใต้แนวสายแรงสูง
11/06/2562 09:00
11/06/2562 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
ศุภกิจ นาคสนิท
ลำดับดาวน์โหลด