ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA1S-13 ถึง BUA1R-02
1.ดับไฟเวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านคำตะเลาะ , บ้านโนนเค็ง , บ้านนาวงซุ่ม , บ้านโนนสะแบง , บ้านหนองสวรรค์
2.ดับไฟเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย โรงเรียนโนนคำพิทยาคม , โรงเรียนคำเตาะเลาะ , โรงเรียนโนนเค็ง
25/05/2563 07:00
25/05/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด