ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านฟากนา บ้านนาซำ และบ้านฟากเลย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ในเชิงป้องกันเพื่อมิให้เกิดเกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานมานานพอสมควรอาจเสื่อมสภาพ ทำให้เป็นสาเหตุหลักทีก่อให้เกิดผลกระทบไฟฟ้าขัดข้องในวงกว้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยจำเป็นต้องดับไฟฟ้าแรงสูงในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และบริเวณข้างเคียง ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน / สำนักงาน / หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้ารายละเอียดดังนี้
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
เวลาไฟดับ พื้นที่บริเวณไฟดับ
10.00 น ถึง 11.00 น. - บ้านฟากนา (กลุ่มซิงเกอร์) ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
11.00 น ถึง 12.00 น. - บ้านนาซำ (กลางบ้าน) ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
13.00 น ถึง 14.00 น. - บ้านฟากเลย (ซอยหนองงูเหลือม) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

11/01/2562 10:00
11/01/2562 14:00
กฟจ.เลย
042811888
ถนัดกิจ พิลาสุตา