ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังหลุม หมู่ 3 , 4 , 9 ต.วังหลุม / บ้านทุ่งโพธิ์ ม.7 ต.ทุ่งโพธิ์
1. ประกาศดับไฟ!!!!
(23 ก.ค. 65)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สายตะพานหิน - ทับคล้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ : 23 กรกฎาคม 2565
เวลาดับไฟ : 08.30 - 17.00 น.

พื้นที่ไฟดับ
1. บ้านวังหลุม หมู่ 3 , 4 , 9 ต.วังหลุม
2. วัดวังหลุม และชุมชนโดยรอบ
3. สถานีอนามัยวังหลุม
4. ตลาดวังหลุม
5. ชุมชนสี่แยกวังหลุม
6. กลุ่มร้านนุคอนกรีต
7. กลุ่มข้าง อบต.วังหลุม
8. กลุ่มสายวังหลุม - ทุ่งโพธิ์
9. รร.ชุมชนวังหลุม และชุมชนโดยรอบ
10. ซอยกรุณา (หลัง รร.ชุมชนวังหลุม)
11. กลุมโรงหล่อพระ บ.สายคลองแห้ง
12. สถานีจ่ายน้ำวังหลุม
13. บ้านทุ่งโพธิ์ ม.7 ต.ทุ่งโพธิ์
14. โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
15. วัดบึงบ่าง และชุมชนโดยรอบ
และบริเวณใกล้เคียง
...........................................
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ 056-622133
23/07/2565 08:00
23/07/2565 17:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-6221323
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด