ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 10
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์
พื้นที่ไฟฟ้าดับ
บ.ห้วยยาง-บุ่งซวย
05/06/2564 09:00
05/06/2564 15:00
กฟอ.เขมราฐ
0896857178
วันณรงค์ ประเสริฐศรี
ลำดับดาวน์โหลด