ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั่งแต่บริเวณ บ้านหนองนายัง ถึง หน้า อบต.ชอนไพร
ปักเสาและพาดสาย
16/09/2564 09:00
16/09/2564 09:30
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด