ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสำนักงาน กยท.พัทลุง
ยกระดับคอนสื่อสาร
06/02/2561 09:00
06/02/2561 16:30
กฟจ.พัทลุง
0848586724
สมเกียรติ คงเขียว