ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนตัดใหม่ 417 สายกองบิน - สุราษฎร์ธานี ถึง บริเวณสี่แยกศรีวิชัย ฝั่งมหาวิทยาลัยตาปี (ขาเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี)
บริเวณ ถนนบ้านคลองหิน ถนนซอยอ่วมพัฒน์เซอร์วิส และถนนตัดใหม่ 417 สายกองบิน - สุราษฎร์ธานี ถึง บริเวณสี่แยกศรีวิชัย ฝั่งมหาวิทยาลัยตาปี (ขาเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี) ตลอดปลายสายไฟฟ้า ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22/01/2563 09:00
28/01/2563 16:00
กฟอ.พุนพิน
091-0432577
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง