ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหมู่บ้านปรารมณ์
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามวาระ และแก้ไขมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ต้นหม้อแปลง
14/06/2562 09:00
14/06/2562 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด