ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบ่อก๊าง หมู่ 14 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า บ้านบ่อก๊าง หมู่ 14 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
02/08/2565 08:30
02/08/2565 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล