ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PON10S-17
รื้อถอน - ติดตั้ง SF6 อายุเกิน 20 ปี
รายละเอียดไฟดับ - ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ - (ใช้วิธีฮอทไลน์)
26/08/2562 08:00
26/08/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด