ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี แยกบ้านหมี่ ถึง ปากคลอง7 หรือปากทางบ้านหนองแก้ว โรงน้ำแข็งพรหมบุรี บริษัทอิงสกุลรุ่งเรือง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ โรงน้ำแข็งพรหมบุรี บริษัทอิงสกุลรุ่งเรือง จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานด้านแรงสูงดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
30/09/2562 09:00
30/09/2562 18:00
กฟอ.ตาคลี
056-261-233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี