ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั่งแต่อุปกรณ์ LPA06VS-111(บ้านป่าแข) ถึง HCA05VS-112(บ้านแม่กึ๊ด)
ดับไฟเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนลูกถ้วยในไลน์เมนฟีดเดอร์6 หลังอุปกรณ์ LPA06VS-111(บ้านป่าแข) เป็นลูกถ้วยใหม่ชนิดไลน์โพส
05/08/2564 08:30
05/08/2564 16:30
กฟอ.เกาะคา
054-281498
ยงศักดิ์ ตาลดี
ลำดับดาวน์โหลด