ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ โดยการรื้อถอน และหรือ ย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดิมบางส่วน เพื่อก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
13/03/2563 09:00
13/03/2563 17:00
กฟอ.พิบูลมังสาหาร
045252895
อิทธิพล ทวีพันธ์