ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดโคกลำพาน กลุ่มบ้านน้อย ซอย 3
ดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงงานรถไฟฟ้ารางคู่เส้นเลี่ยงเมืองบริเวณบ้านโคกลำพาน
24/09/2563 09:00
24/09/2563 16:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด