ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเย็นมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องดำเนินการ เปลี่ยนอุปกรณ์แรงสูงชำรุด กรณีเร่งด่วน บริเวณสถานีไฟฟ้า ถึง บ้านวังศรีทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่บริเวณสถานีไฟฟ้า ถึง บ้านวังศรีทอง ในเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.– 12:00 น.
30/05/2563 08:00
30/05/2563 12:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด