ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังแก้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเย็นมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณบ้านวังแก้ว (กลุ่มป่ายาง) ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
30/05/2563 09:00
30/05/2563 12:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด